تعمیرات

يكی از خدمات كم‌نظير شركت توانش ارائه‌ مشاوره و راه كار به سازمان‌هايی است كه مايل هستند به تناسب نيازهای خود از خدمات شبكه استفاده كنند. شركت توانش در رويارويی با مشتريان، تنها به كسب درآمد و منافع يك‌سويه فكر نمی كند. مشتری مداری و احترام به مشتريان كه فرهنگ غالب شركت توانش به شمار مي‌آيد، سبب شده است تا كارشناسان و مديران توانش در صورت نياز مشتريان به مشاوره، مشاوره‌های صادقانه در اختيار آنان قرار دهند و به آنان فرصت دهند تا با توجه به مشاوره‌های انجام شده، خدمات مورد نياز خود را انتخاب كنند و برای استفاده از خدمات يادشده تصميم‌‌گيری كنند. مشتريان پس از بهره‌مندی از مشاوره‌های شركت توانش، قادر خواهند بود در تصميم‌گيری های خود آگاهانه‌تر و دقيق‌‌تر عمل كنند.

به سخنی ديگر، می توان گفت يكی از مهم‌ترين خدمات ارائه شده توسط شركت توانش، مشاوره و ارائه‌ راه كار برای طراحی و راه‌اندازی شبكه‌های كامپيوتری و همچنين پياده‌سازی شبكه‌های ياد شده است.