مشاوره و طراحی

شركت توانش، دامنه‌ وسيعی از خدمات را براي ارايه‌ مشاوره، راهكار و طراحی شبكه‌های كامپيوتری باسيم و بی سيم ارايه می كند. در يك تقسيم‌بندی كلی، می توان خدمات توانش در اين حوزه را به دو دسته‌ شبكه‌های LAN و WAN و شبكه‌های Campus تقسيم كرد. گفتنی است، كابل‌كشي ساخت‌يافته (Structured cabling) و شبكه‌های محلی بی سيم (Wireless LAN) از جمله مهم‌ترين خدمات ارايه شده در دسته‌ اول و راهكارهاي فيبر نوری و خدمات بی سيم پهن‌باند از جمله‌ مهم‌ترين خدمات ارايه شده در دسته‌ دوم خدمات توانش در اين حوزه قرار دارند.