21 فروردين, 1399

انتخاب زبان

مناقصات

توانش از ابتدای فعالیت خود اقدام به شرکت در مناقصات حوزه شبکه نمود. گروه توانش در مناقصات مختلف اعم از بزرگ و کوچک ارگان های دولتی همچون بانک ها، موسسات و وزارت خانه ها، سازمان های دولتی شرکت کرده و توانسته طی سالیان تجارب ارزنده ای کسب نماید و نام خود را به عنوان یک شرکت معتبر در اجرای طرح های گسترده ثبت نماید. جهت مشاهده لیست مشتریان توانش می توانید به بخش آشنایی با مشتریان مراجعه کنید.