فرم درخواست نمایندگی
نام شرکت:
ورودی نامعتبر
سال تاسیس:
ورودی نامعتبر
حوزه فعالیت شرکت:
ورودی نامعتبر

تلفن:
ورودی نامعتبر
فاکس:
ورودی نامعتبر
ایمیل:
ورودی نامعتبر
تعداد پرسنل:
ورودی نامعتبر
گردش مالی یکساله شرکت (ریال):
ورودی نامعتبر
آیا عضو شورای عالی انفورماتیک هستید؟
ورودی نامعتبر

تعداد نیروهای متخصص به تفکیک
مدرک تحصیلی و مهارت های فردی:

ورودی نامعتبر
سرفصل پروژه های انجام شده
ورودی نامعتبر

در صورت وجود سابقه همکاری
با شرکت توانش لطفاً موارد
را ذکر کنید:

ورودی نامعتبر
اعتبارسنجی

ورودی نامعتبر
  
نوع شرکت:
ورودی نامعتبر
نام و نام خانوادگی مدیر عامل:
ورودی نامعتبر

آدرس:
ورودی نامعتبر

آیا عضو انجمن صنفی هستید؟
ورودی نامعتبر
لیستی از مشتریان شرکت:
ورودی نامعتبر

در صورت دارا بودن نمایندگی
از شرکت ها ی دیگر، نام
آنها را ذکر کنید:

ورودی نامعتبر